Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0580-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730580
Katalogové èíslo 16470
Název dokumentu Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
Anglický název Daylighting in industrial buildings
Datum vydání 01.09.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl
91.060 - Konstrukce staveb
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
20738ČSN 73 0580-4 1994Z1
57212ČSN 73 0580-4 1994Z2
508162ČSN 73 0580-4 1994Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0580-4 ČSN 73 0580 "Denní osvětlení budov" se člení na: Část 1: Základní požadavky. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Část 3: Denní osvětlení škol. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov. Norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů průmyslových budov. Platí i pro jiné vnitřní prostory, pokud se v nich vykonávají činnosti obdobného charakteru (drobná výroba nebo služby, speciální dílny škol atd. Norma navazuje na ČSN 73 0580-1. V kap. 3: "Technické požadavky" za pozornost stojí čl.3.2.1, kde se uvádí: "Požadavky na úroveň denního osvětlení pro různé zrakové činnosti a vnitřní prostory se stanoví podle zrakové obtížnosti, náročnosti a dalších charakteristik zrakových úkolů v souladu s poměrnou pozorovací vzdáleností kritického detailu zařazením do tříd podle ČSN 73 0580-1, nebo podle tabulky 1; jejich použití se ještě ověří rozborem zrakové činnosti v daném případě". Kromě tabelárního zpracování hodnot činitelů denní osvětlenosti obsahuje norma ještě obecné požadavky např. na osvětlovací otvory a další. ČSN 73 0580-4 byla vydána v září 1994.