Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0580-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730580
Katalogové èíslo 16441
Název dokumentu Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
Anglický název Daylighting in schools
Datum vydání 01.09.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
20737ČSN 73 0580-3 1994Z1
57211ČSN 73 0580-3 1994Z2
508161ČSN 73 0580-3 1994Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8573ČSN 36 0041 1965
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0580-3 ČSN 73 0580 "Denní osvětlení budov" se člení na: Část 1: Základní požadavky. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Část 3: Denní osvětlení škol. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov. Norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení škol všech druhů (školy základní, střední, odborné, vysoké, zvláštní) a předškolních výchovných zařízení (mateřské školy, mateřské školy s jeslemi). Platí přiměřeně i pro výukové prostory v jiných zařízeních (např. školicí střediska). Norma navazuje na ČSN 73 0580-1. V kap. 3: "Technické požadavky" za pozornost stojí čl.3.2.5, kde se uvádí: "Pro charakteristické vnitřní prostory a pro nejčastěji se opakující zrakové činnosti ve školách jsou příslušné hodnoty činitele denní osvětlenosti stanoveny v tabulce 1; pro předškolní zařízení jsou v tabulce 2. V těchto tabulkách jsou současně uvedeny požadavky na nejmenší hodnoty rovnoměrnosti bočního denního osvětlení pro dané vnitřní prostory nebo jejich funkčně vymezené části." Dále pak v kap. 4: " Návrh a užívání budov z hlediska denního osvětlení." jsou stanoveny požadavky např. na osvětlovací otvory, vnitřní povrchy a dokonce i požadavky na prostory s obrazovkami. ČSN 73 0580-3 byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 36 0041 z 9.2.1965.