Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9223
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038203
Katalogové èíslo 16335
Název dokumentu Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace
Anglický název Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres. Classification
Datum vydání 01.06.1994
Datum ukonèení platnosti 01.10.2012
Datum úèinnosti 01.07.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 92231992
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6905ČSN 03 8203 1979
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91332ČSN EN ISO 9223 2012
Anotace

ČSN ISO 9223 Norma obsahuje ISO 9223:1992. Definuje základní činitele atmosférické koroze kovů a slitin. Jsou to doba ovlhčení (_), znečištění oxidem siřičitým (SO2) (P) a vzdušnou salinitou (S). Klasifikace korozní agresivity je vyjádřena ve stupních (C), přičemž se vychází z údajů o úrovních působení výše uvedených tří činitelů. Klasifikace uvedená v této normě může být použita přímo pro odvození korozní agresivity atmosfér pro kovy a slitiny při známých hodnotách doby ovlhčení, znečištění oxidem siřičitým (SO2) a vzdušnou salitinou. Tato norma necharakterizuje korozní agresivitu specifických provozních atmosfér, např. atmosfér v chemickém či metalurgickém průmyslu. Údaje o znečištění a dobách ovlhčení typických pro tato prostředí nemohou být zobecněny. Pro potřeby této normy jsou rozhodujícími korozními činiteli atmosféry pro kovy a slitiny doba ovlhčení a úrovně znečištění oxidem siřičitým (SO2) a vzdušnou salitinou. Jiné druhy znečištění [oxidy dusíku (NOx) a průmyslový prach v osídlených a průmyslových oblastech] nebo specifická a technologická znečištění mikroklimat [chlor (Cl2), sirovodík (H2S), organické kyseliny, rozmrazovací prostředky] mohou též vyvolávat korozní jevy. Tyto druhy znečištění nebyly použity jako klasifikační kritéria. Ve smyslu této normy se ostatní druhy znečištění považují za doprovodná [např. oxidy dusíku (NOx) v městských atmosférách] nebo specifická provozní [např. páry kyselin v provozních mikroklimatech]). Klasifikace úrovní znečištění oxidem siřičitým (SO2) pro standardní venkovní atmosféry je uvedena v tabulce 2. Klasifikace znečištění chloridy (Cl-) se vztahuje k vnějším atmosférám, které jsou znečištěny vzdušnou salinitou v přímořských prostředích. Klasifikace je uvedena v tabulce 3. Obě tabulky pak obsahují hodnoty depoziční rychlosti oxidu siřičitého resp. chloridů pro různé klasifikační intervaly. Korozní agresivitu atmosféry podle normy se označuje pěti stupni (velmi nízká až velmi vysoká). Údajů normy lze přibližně využít i k hodnocení stavu životního prostředí. ČSN ISO 9223 (03 8203) byla vydána v červnu 1994. Nahradila ČSN 03 8203 z 14.12.1979.