Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 4200
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 754200
Katalogové èíslo 15282
Název dokumentu Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
Anglický název Amelioration. Control of sub-surface water management of agricultural lands by draining
Datum vydání 01.01.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 65.060.35 - Zavlažovací a odvodňovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
11000ČSN 73 6931 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 4200 Norma platí pro navrhování, výstavbu a rekonstrukce opatření k úpravě vodního režimu zamokřených půd. Základní požadavky (kap. 3) stanoví: "Opatření k úpravě vodního a vzdušného režimu zamokřovaných půd se navrhují ke zlepšení podmínek pro pěstování plodin a zvýšení úrodnosti půd při zachování, popř. zlepšení ekologické stability a estetických, kulturních a přírodních hodnot krajiny." Dále pak: "Návrh úpravy vodního režimu půd odvodněním vychází z průzkumu, který rozhoduje o potřebě, rozsahu, způsobu a technickém řešení odvodnění a zabezpečuje soulad s ostatními melioračními opatřeními, dotčenými zájmy a potřebami." Velmi rozsáhlá norma cca 73 strany) se dále zabývá charakteristikou zamokření, odvodňovacími opatřeními, zásadami pro navrhování a konečně zásadami pro výstavbu. ČSN 75 4200 byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 73 6931 z 16.7.1979. Norma byla rozšířena o požadavky pro návrh intenzity odvodnění zemědělských půd (dříve ON 75 4202), pro navrhování trubkové drenáže (dříve ON 75 4203), pro navrhování zvláštních opatření na drenáži (dříve ON 75 4204) a o základní požadavky na výstavbu (dříve ON 75 4205).