Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0212-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 15260
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Accuracy control of building components
Datum vydání 01.01.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33552ČSN 73 0280 1986
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0212-5 Norma stanoví zásady pro stanovení míst měření nezabudovaných stavebních dílců, tj. předvýrobních částí stavebních objektů a konstrukcí, stanovuje přesnosti kontrolních měření a metody pro jejich vyhodnocení, tj. porovnání mezi skutečným provedením dílce a mezními hodnotami stanovenými příslušnou technickou normou výrobce, výkresem apod. Norma platí bez ohledu na použité suroviny a materiály pro výrobu dílců. Místa měření se aplikují i při kontrole přesnosti srovnáváním. ČSN 73 0212-5 byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 73 0280 z 29.9.1986.