Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 9010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269010
Katalogové èíslo 15147
Název dokumentu Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
Anglický název Materials handling. Wides and heights of roads and aisles
Datum vydání 01.10.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.220 - Skladování
Subsektor
Deskriptory ATB.XO,ATB.XOC,ATB.XOE,QP/QY,QR,RGH.T,ZKH
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 26 9010 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků. Tato norma stanovuje šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladových objektech. K jednotlivým případům stanoví: Šířky cest a uliček: Průchodové uličky slouží pro občasný pohyb pracovníků přenášejících břemena nebo bez břemen. Průchodová ulička jednosměrná, bez přenášení břemen: Nejmenší šířka musí být 600 mm. Průchodová ulička obousměrná, bez přenášení břemen: Nejmenší šířka musí být 750 mm, tj. šířka jednosměrné průchodové uličky bez přenášení břemen 600 mm zvětšená o vzdálenost pro vyhýbání nejméně o 150 mm. Průchodová ulička jednosměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku: Nejmenší šířka musí být 850 mm. Průchodová ulička jednosměrná, břemena přenášena v obou rukách po boku: Nejmenší šířka musí být 1000 mm. Průchodová ulička obousměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku: Nejmenší šířka musí být 1000 mm, tj. šířka jednosměrné průchodové uličky, břemeno v jedné ruce po boku 850 mm zvětšená nejméně o 150 mm. Průchodová ulička obousměrná, břemena přenášena v obou rukách: Nejmenší šířka musí být 1150 mm, tj. šířka průchodové uličky jednosměrné, břemena přenášena v obou rukách po boku 1000 mm, zvětšená nejméně o 150 mm. Manipulační ulička jednosměrná: Nejmenší šířka (Š) je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem (A), zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm, tj. Š = A + 200 + 200. Manipulační ulička obousměrná: Nejmenší šířka (Š) je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem (A) zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm a střední potkávací odstup nejméně 400 mm, tj. Š = 2A + 200 + 200 + 400. Manipulační uličky pro zakládání manipulačních jednotek do regálů a stohů. Hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem: a) se dvěma postranními pruhy. Nejmenší šířka (Š) je určena šířkou jízdního pruhu (B) zvětšená o celkovou šířku postranních pruhů 1200 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, tj. Š = B + 600 + 600, b) s jedním postranním pruhem. Nejmenší šířka (Š) je určena šířkou jízdního pruhu (B) zvětšenou o šířku postranního pruhu 600 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a bezpečnostní vůlí 200 mm, tj. Š = B + 600 + 200. Hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními pruhy: a) se dvěma postranními pruhy. Nejmenší šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů (B), zvětšenou o celkovou šířku postranních pruhů 1200 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a střední potkávací odstup 400 mm tj. Š = 2B + 600 + 600 + 400, b) s jedním postranním pruhem. Nejmenší šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů (B), zvětšenou o šířku postranního pruhu 600 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, střední potkávací odstup 400 mm a bezpečnostní vůli 200 mm, tj. Š = 2B + 600 + 400 + 200. Výšky cest a uliček: Nejmenší světlá (podchodná) výška cest a uliček se odvodí od výšky vozidla včetně stojícího řidiče (i když je pro něj zřízeno sedadlo), popřípadě výšky břemena, musí však být nejméně 2400 mm. ČSN 26 9010 byla vydána v říjnu 1993.