Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10080
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 726011
Katalogové èíslo 15112
Název dokumentu Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin
Anglický název Refractory products. Classification of dense, shaped acid-resisting products
Datum vydání 01.12.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 81.080 - Žáruvzdorné materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 100801990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10080 Tato mezinárodní norma stanovuje klasifikaci hutných tvarových žárovzdorných výrobků odolných proti působení kyselin. Týká se výrobků, které vyhovují požadavkům na žárovzdorné výrobky podle ISO 1109.