Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13252 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 806152
Katalogové èíslo 97793
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti 01.03.2016
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace