Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1304
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 722684
Katalogové èíslo 96110
Název dokumentu Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
Anglický název Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1304 Tato norma stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a vnitřní obklady stěn. Tato norma se vztahuje na všechny tašky a tvarovky definované v kapitole 3. Pálené střešní tašky a tvarovky, které vyhovují této normě, jsou vhodné pro střechy a vnější a vnitřní obklady stěn. Tato norma stanovuje minimální požadavky na výrobek, které zaručí, že pokud jsou splněny v době dodání, je výrobek schopný plnit svou funkci i v případě změn, kterým je každý stavební materiál vystaven při běžném používání. Výsledky získané podle této evropské normy se vztahují na výrobky v době jejich prodeje.