Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-2
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 94373
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1996-1-2 Tato norma platí pro navrhování zděných konstrukcí při nahodilé situaci zatížení účinky požáru, a je určena pro použití společně s normami EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 a EN 1991-1-2. Část 1-2 uvádí pouze rozdíly nebo doplnění, kterými se toto navrhování liší od postupů při běžné teplotě. Tato norma se zabývá pouze pasivními metodami požární ochrany, aktivní metody nejsou předmětem této části. Část 1-2 platí pro zděné konstrukce, které pro zajištění obecné požární bezpečnosti musí při namáhání požárem splňovat určité funkce, jako jsou: - zabránit předčasnému zřícení konstrukce (nosná funkce) - zamezit šíření požáru (plameny, horké plyny, přebytečné teplo) mimo navržené prostory (dělicí funkce). Část 1-2 uvádí zásady a aplikační pravidla pro navrhování konstrukcí pro specifikované požadavky v souvislosti s výše uvedenými funkcemi a úrovněmi parametrů. Část 1-2 se vztahuje na stavební konstrukce nebo části konstrukcí, které patří do aplikačního rozsahu norem EN 1996-1-1, EN 1996-2 a EN 1996-3 a jsou podle těchto norem dimenzovány a provedeny. Část 1-2 neplatí pro zdivo z přírodního kamene podle EN 771-6. Část 1-2 se zabývá: - nenosnými vnitřními stěnami; - nenosnými vnějšími stěnami; - nosnými vnitřními stěnami s dělicí nebo nedělicí funkcí; - nosnými vnějšími stěnami s dělicí nebo nedělicí funkcí.