Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50379-2
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 378390
Katalogové èíslo 92113
Název dokumentu Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
Anglický název Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti 19.03.2015
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 50379-2 Norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně dostupná paliva v souladu s metrologickými specifikacemi. Norma stanoví funkční požadavky pro přenosná epizodicky pracující zařízení konstruovaná pro provádění měření specifických parametrů kouřových plynů, jako je koncentrace plynných složek, teploty a/nebo tlaku, která jsou používaná pro zkoušení shody s národními předpisy pro výše uvedená topná zařízení. Norma neplatí pro - trvalé emise, bezpečnostní monitorování a hlídání, - použití na plavidlech mezinárodních dopravních linek.