Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0834
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 730834
Katalogové èíslo 88383
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Anglický název Fire protection of buildings - Changes of buildings
Datum vydání 01.07.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 0834 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle příslušného právního předpisu. Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a normy řady ČSN 73 08xx. Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a norem řady ČSN 73 08xx; tyto normy také stanovují závaznou terminologii i pro změny staveb. Pro změny staveb kulturních památek (památkově chráněné stavby) platí tato norma v rozsahu přílohy B, kde je také uvedena příslušná terminologie.