Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 809+A1
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 110002
Katalogové èíslo 87634
Název dokumentu Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky
Anglický název Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 809+A1/AC2010
Anotace ČSN EN 809+A1 Tato evropská norma stanoví technické bezpečnostní požadavky pro konstrukci/výrobu, montáž, provozní instalaci, provoz a servis kapalinových čerpadel a čerpacích soustrojí. Obsahuje seznam závažných nebezpečí, která mohou vzniknout při použití kapalinového čerpadla nebo čerpacího soustrojí, a stanoví požadavky a/nebo ochranná opatření, které povedou k omezení těchto nebezpečí.