Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-2
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 86812
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1996-2/AC2009
Anotace ČSN EN 1996-2 Zaváděná norma ČSN EN 1996-2 je součástí souboru norem - částí Eurokódu 6 - pro zděné konstrukce. Stanovuje hlavní zásady pro volbu materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí. Norma v úvodní části uvádí termíny, názvosloví, značky a základní definice k pojednávané problematice, dále se podrobně zaobírá mikro- a makro- podmínkami prostředí, které podrobně klasifikuje. Stanoví požadavky na volbu všech komponentů zdiva - zdicích prvků, malt pro zdění a pomocných prvků , dále popisuje základní zásady a pravidla pro konstruování zdiva, podrobněji se věnuje problematice konstruování stavebních částí z lícového zdiva, popisuje postupy pro jeho provádění vč. možností současného či dodatečného spárování. Pozornost je věnována dilatačním spárám i povoleným odchylkám při provádění zdiva, odolnosti obvodových stěn proti vlhkosti a opatřením na všech úrovních jak zabránit provlhnutí zdiva ve stádiu výstavby i v hotové konstrukci. V neposlední řadě se věnuje pozornost problematice stanovení výšky pracovního záběru i úprav a oprav znečištěného zdiva. Zaváděná norma je členěna do tří základních kapitol, odpovídajících obsahem svému výše uvedenému názvu. Kromě toho obsahuje norma 3 normativní přílohy. První příloha A popisuje vizuálně základní případy vystavení zdiva provlhčení v částech staveb i v jejich konstrukčních detailech a uvádí tabelárně příklady pro expozici zdiva vůči mikroklimatickým vlivům, kterým je zdivo vystaveno v klasifikovaném prostředí. Příloha B stanoví přípustné specifikace pro zdicí prvky a malty pro zdění pro trvanlivé zdivo v závislosti na různých podmínkách prostředí, a konečně poslední příloha C stanoví pravidla pro výběr materiálu pro pomocné prvky pro zděné konstrukce a specifikuje jejich protikorozní ochranu potřebnou pro příslušné třídy působícího prostředí.