Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1001
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 731001
Katalogové èíslo 84132
Název dokumentu Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy
Anglický název Foundation of structures. Subsoil under shallow foundations
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti 01.04.2010
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 1001 Norma stanoví zásady pro posuzování mezních stavů základových půd pod plošnými základy. Vychází z ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033. Platí pro všechny druhy plošných základů u stavebních objektů a konstrukcí včetně panelových obytných budov, pokud pro ně nejsou vydány zvláštní předpisy. Rozsáhlá stavebnětechnická norma (přes 70 stran) obsahuje značky a názvosloví, všeobecná ustanovení, vlastnosti základových půd, vztahy mezi zatížením a základovou půdou, mezní stavy základové půdy a 12 příloh (diagramy, výpočty apod.) ČSN 73 1001 byla schválena 8.6.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 73 1001 z 30.6.1966.