Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-40
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 83053
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti 30.09.2022
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 81-40 Tato evropská norma pojednává o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháněných schodišťových výtahů (sedačky, plošiny pro stojící osoby a plošiny pro vozíky) připevněných ke konstrukci budovy, pohybujících se po šikmé dráze a určené pro osoby s omezenou pohyblivostí: - pohybující se nad schody nebo na přístupné šikmé ploše; - určené pro použití jednou osobou; - jejichž plošina je upevněna a vedena přímo vodítkem nebo vodítky; - nesená nebo držená lanem, hřebenem s pastorkem, řetězem, šroubem a maticí, třecím pohonem, lanem s kuličkami; V normě jsou dále stanovena nebezpečí, která vznikají v různých fázích životnosti zařízení a popisuje metody jejich odstranění nebo snížení, pokud se schodišťové výtahy používají tak, jak určil výrobce. V normě nejsou uvedeny další zvláštní požadavky, které se mohou vyskytnout- viz specifikace v předmětu normy.