Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 6101
Zmìna/oprava/svazek Opr.3
Tøídicí znak 756101
Katalogové èíslo 81854
Název dokumentu Stokové sítě a kanalizační přípojky
Anglický název Sewer systems and drains
Datum vydání 01.09.2008
Datum ukonèení platnosti 01.05.2012
Datum úèinnosti 01.10.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 75 6101 Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN EN 752-1 až 752-7 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní areály, dopravní stavby a jiné objekty, pokud pro ně neplatí jiné normy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť neplatí norma všeobecně, ale jen v uvedených jednotlivých ustanoveních v souladu s ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091. Norma platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových vod v pozemních komunikací a jiných venkovních ploch do stokové sítě. Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod.