Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16000-9
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 835801
Katalogové èíslo 81001
Název dokumentu Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Anglický název Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compound from building products and furnishing - Emission test chamber method
Datum vydání 01.05.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16000-9/AC2007
ISO 16000-9/Cor.12007
Anotace ČSN EN ISO 16000-9 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) z nově vyrobených stavebních materiálů nebo z nábytku za určených klimatických podmínek. Získané emisní údaje lze využít k výpočtu koncentrací VOC v modelové místnosti. Norma popisuje různé zkušební emisní komory používané pro stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů nebo z nábytku. Vychází z určení plošně vztaženého měrného emisního toku VOC, které jsou uvolňovány stavebními materiály. Zkouška se provádí ve zkušební emisní komoře při konstantní teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a průtoku vzduchu vztaženém na plochu. Vzduch v této zkušební emisní komoře je dokonale míchán a naměřené koncentrace VOC ve vzduchu vycházejícím z komory představují koncentrace v ovzduší zkušební emisní komory. Norma uvádí postup výpočtu měrných emisních toků jednotlivých VOC. Odběr vzorků, přeprava a uchovávání zkoušených materiálů spolu s přípravou zkušebních vzorků jsou popsány v EN ISO 16000-11. Metody odběru a analýzy vzorků vzduchu pro stanovení VOC jsou popsány v EN ISO 16000-6 a EN ISO 16017-1. Všeobecný popis zkušební emisní komory je uveden v příloze C této části EN ISO 16000. Stanovení formaldehydu emitovaného dřevitými deskami je uvedeno v EN 717-1:2004. Při stanovení emisí formaldehydu je však v případě dřevitých panelů a ostatních konstrukčních materiálů možno použít rovněž EN ISO 16000-9. Postup měření formaldehydu je popsán v EN ISO 16000-3. Tato část normy EN ISO 16000 dále popisuje systém prokazování a řízení jakosti, příklady průtoku vzduchu a zkušebních emisních komor. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.