Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13480-5
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 130020
Katalogové èíslo 77635
Název dokumentu Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Anglický název Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
Datum vydání 01.02.2007
Datum ukonèení platnosti 01.12.2012
Datum úèinnosti 01.03.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 13480-5 Tento dokument (EN 13480-5:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 267 "Průmyslová potrubí", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Dále je v této normě informativní příloha A. Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává ze sedmi vzájemně souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou: - Část 1: Všeobecně - Část 2: Materiály - Část 3: Konstrukce a výpočet - Část 4: Výroba a montáž - Část 5: Zkoušení a kontrola - Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posouzení shody Tato část této evropské normy stanoví požadavky na provádění kontroly a zkoušení jednotlivých svařenců nebo potrubních systémů včetně podpěr průmyslového potrubí určeného v EN 13480-1:2002, navrženého v souladu s EN 13480-3 a prEN 13480-6 (je-li použita), vyrobeného a instalovaného podle EN 13480-4.