Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-2
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 69335
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Anglický název Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 303-2/A12003
Anotace ČSN EN 303-2 Tato norma platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění podle prEN 303-1 do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 1 000 kW a podle prEN 303-4 do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 70 kW a vybavené rozprašovacími hořáky na kapalná paliva podle EN 267, které jsou konstruovány pro provoz s kapalnými palivy. Požadavky této normy platí pro zkoušení typu kotlů určených k ústřednímu vytápění, které jsou zkoušeny ve zkušebním zařízení v souladu s předpisy pro zkoušení podle EN 304. Tato norma stanoví základní technické požadavky na vytápění pro kotle na kapalná paliva určené k ústřednímu vytápění. POZNÁMKA - Tato norma se může použít i jako základ pro hodnocení sestavy kotel/hořák.