Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 65 6481
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 656481
Katalogové èíslo 69287
Název dokumentu Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
Anglický název Liquefied petroleum gases - Heating gases - Propane, Butane and their mixtures - Requirements and test methods
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 65 6481 Tato česká technická norma byla zpracována sloučením ČSN 65 6481 až 84, které se týkaly propanu, butanu, propan-butanu a topné směsi. Dále byly zapracovány do nové normy údaje z normy 65 6480, definující základní ustanvení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Nová norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem definice jednotlivých výrobků. Dále udává konkrétní technické požadavky včetně zkušebních metod pro jednotlivé výrobky. V kapitolách vzorkování, balení, dodávání, značení a skladování jsou převážně uvedeny odkazy na platné technické normy a současnou legislativu platnou v ČR. Bezpečnostní pokyny odkazují zejména na zákon 157/1998 Sb. V informativní příloze A normy je ujsou uvedeny fyzikální a chemické vlastnosti čistých uhlovodíků, jejichž smícháním vznikají výrobky, které jsou předmětem nové normy.