Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 613
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 061412
Katalogové èíslo 68862
Název dokumentu Konvekční kamna na plynná paliva
Anglický název Independent gas-fired convection heaters
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti 01.08.2022
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 613/A12003
Anotace ČSN EN 613 Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, značení, hospodárné využití energie a zkušební metody pro lokální konvekční kamna. Norma platí pro lokální konvekční kamna na plynná paliva provedení B11AS, B11BS, B11CS a provedení C11, která jsou vybavena atmosférickým hořákem, jsou určena k připojení přímo ke komínu nebo k zařízení pro odvádění spalin, která se instalují na stěnu, volně v prostoru nebo jsou vestavná a která mají jmenovitý tepelný příkon nejvýše 20 kW (vztaženo k výhřevnosti). Tato Norma kromě toho platí pro kamna napodobující spalování pevného paliva. Norma platí pouze pro kamna, která jsou určena ke zkoušení typu. ČSN EN 613/A1 Touto změnou evropské normy se upravují a mění články normy.