Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-6
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 68110
Název dokumentu Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti
Anglický název Heat meters - Part 6: Instalation, commissioning, operational monitoring and maintenance
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti 01.11.2007
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-6/A12002
Anotace ČSN EN 1434-6 Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti. Tato část této evropské normy specifikuje minimální požadavky na dokumentaci, konstrukci, montáž a uvedení do provozu systémů, které obsahují měřiče tepla, aby byla zajištěna jejich činnost ve stanoveném pracovním rozsahu.