Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6057
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 736057
Katalogové èíslo 61218
Název dokumentu Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
Anglický název Small garages, single and serial. Basic provisions
Datum vydání 01.02.2001
Datum ukonèení platnosti 01.10.2011
Datum úèinnosti 01.03.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 6057 Norma platí pro projektování nových a stavebních změn stávajících jednotlivých a řadových garáží pro silniční vozidla podle ČSN 30 0024 a ON 30 0402. Norma se vztahuje na dokumentaci stavebních objektů zahajovanou po nabytí účinnosti normy. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, dále požadavky provozu na komunikacích, dispoziční a stavebně technické požadavky a technická zařízení. Už ve všeobecných požadavcích v čl. 9 se požaduje ochrana životního prostředí před hlukem, chvěním, výfukovými plyny a také ochrana povrchových vod. Pokud jde o hluk odkazuje se na předpisy v Dodatku. (Je tam velmi rozsáhlý soubor hygienických i bezpečnostních předpisů!) Z hygienických požadavků jsou dále normalizovány: hygienická zařízení (čl. 25), výška místností (garáží - min. 2,1 m - čl. 26), větrací průduchy (čl. 40) a požadavky na větrání (čl.42 - na jedno vozidlo průduch 0,0225 až 0,0450 m2) dále na vytápění (čl. 40 - 41 ) a další. Je připojena řada příloh, zejména tabelárně zpracované rozměry oblouků, stání ap.) ČSN 73 6057 byla schválena 10.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.6.1988. Nahradila ČSN 73 6057 z r.1977.