Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0240
Zmìna/oprava/svazek Z8
Tøídicí znak 070240
Katalogové èíslo 60148
Název dokumentu Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
Anglický název Warm water and low-pressure steam boilers. Basic regulations
Datum vydání 01.09.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 07 0240 Tato norma je v článcích 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti MV ČR a MV SR, a v článcích 4.1.1, 4.3.1, 4.5.1 podle ustanovení téhož zákona v oblasti působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku. Velmi rozsáhlá technická norma (cca 30 stran) s mnoha normativními přílohami, označenými A až Y. normalizuje jednak názvosloví a třídění, jednak technické požadavky a jejich zkoušení. V čl.4.1.3 jsou stanoveny požadavky na bezpečnost a hygienu, a to v pěti článcích, které se týkají elektrické bezpečnosti, ochranných krytů, povrchových teplot, sil potřebných k ovládání (jen obecně) a konečně (4.1.3.4) hladiny zvuku A, která při provozu nesmí převýšit 55 dB u kotlů, určených pro obytné nebo společenské místnosti, 65 dB u kotle, určeného pro domovní kotelny a 85 dB v ostatních případech. Bezpečnostní požadavky jsou kromě toho obsaženy ještě v čl.4.1.6 (elektrická zařízení) a 4.1.7 (zabezpečovací zařízení). Dále jsou zvláštní požadavky stanoveny na kotle na pevná paliva (4.2), kotle na kapalná a plynná paliva, a to ve všech případech i s ohledem na bezpečnost a bygienu. (Např. v čl.4.4.11 a 4.,4.12 se udávají hodnoty CO a NOx u kotlů na kapalná paliva, a v čl.4.5.3.7 a 4.5.3.8 hodnoty CO a NOx u kotlů na plynná paliva.) Pro některé z uvedených požadavků jsou normalizovány i zkoušky, např. pro hluk je to v čl.5.6.15 (zpravidla podle ČSN 01 1603 až ČSN 01 1606). Podobně pro zkoušení spalin platí např. čl.5.6.14, 5.7.20, 5.7.23 apod. ČÚBP a SÚBP zezávaznily čl.4.1.1, 4.3.1 a 4.5.1, které se týkají konstrukčního provedení. MV ČR a MV SR kromě toho i články, které se týkají pevnosti, těsnosti, již zmíněné bezpečnosti a hygieny a zabezpečovacích a ovládacích členů. ČSN 07 0240 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 07 0240 z 7.8.1986 v celém rozsahu. "Změnou 1)-5/1994" se s účinností od června 1994 omezuje platnost této normy a doplňuje jedna souvisící norma.