Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-1
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 57284
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení
Anglický název Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
Datum vydání 01.10.1999
Datum ukonèení platnosti 01.04.2018
Datum úèinnosti 01.11.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 303-1 Tato norma platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění v provedení s hořáky a s ventilátorem do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 1 000 kW. V souladu s pokyny výrobce jsou tyto kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře (kotle s přirozeným tahem), nebo s přetlakem ve spalovací komoře (přetlakové kotle). Tato norma stanoví nezbytnou terminologii, požadavky na materiály a jejich zkoušení a požadavky na značení kotlů pro ústřední vytápění. Zvláštní požadavky na kotle, které mohou být provozovány s otevřenou soustavou pro odvádění spalin, jsou obsaženy v prEN 303-4. Požadavky této normy platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění, které jsou zkoušeny na schváleném zkušebním zařízení. Kotle podle této normy jsou určeny pro otopné soustavy ústředního vytápění, v nichž se jako teplonosné látky používá voda, jejíž nejvyšší provozní teplota je omezena na 100 °C. Nejvyšší přípustný provozní přetlak je 8 bar. U kotlů s vestavěným nebo připojeným ohřívačem vody (zásobníkové nebo průtokové ohřívače vody) platí tato norma pouze pro ty části ohřívače pitné (užitkové) vody, které jsou při provozu vystaveny nezbytným provozním podmínkám kotle pro ústřední vytápění (otopná část). Tato norma neplatí pro kotle na plynná paliva s atmosférickými hořáky, pro kotle na pevná paliva, pro kondenzační kotle na kapalná a plynná paliva, pro kotle s odpařovacími hořáky na kapalná paliva a pro nízkoteplotní kotle. Pro tyto kotle existují další požadavky. POZNÁMKA - Nízkoteplotní kotle jsou kotle, které jsou provozovány s proměnnou teplotou teplonosné látky (vody) nejvýše 40 °C, nebo kotle, které nemohou být nastaveny na teplotu teplonosné látky vyšší než 55 °C.