Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0245
Zmìna/oprava/svazek Z4
Tøídicí znak 070245
Katalogové èíslo 56387
Název dokumentu Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení
Anglický název Warm water and low-pressure steam boilers. Warm water boilers with output up to 50 kW. Technical requirements
Datum vydání 01.07.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 07 0245 Články 3.2, 4.2.1.4, 4.2.1.8, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti MV ČR na základě požadavků Hlavní správy Sboru požární ochrany. Články 3.2, 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.3.1.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 a 4.4.1.5 této normy podle ustanovení téhož zákona závazné v rozsahu působnosti MV SR na základě požadavku Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany. Články 4.2.1.1 a 4.5.1.1 této normy jsou opět podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Konečně články 4.1.1.4, 4.1.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9 a 4.4.1.5 této normy jsou závazné podle § 3 téhož zákona v rozsahu působnosti SÚBP na základě požadavku IBP. Norma stanoví technické požadavky na metody zkoušení pro teplovodní kotle na pevná, kapalná a plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW. Tato norma doplňuje základní ustanovení (technickou dokumentaci, technické požadavky a zkoušení) obsažená v ČSN 07 0240:1992. Tato norma neplatí pro samostatné ohřívače vody, určené k přímému ohřevu užitkové (pitné) vody a pro průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Poměrně stručná norma má tedy podobné členění jako kmenová ČSN 07 0240 a doplňuje jak technické, tak bezpečnostní požadavky, a to především v kapitole 4 (technické požadavky). Mnohé z článků této kapitoly jsou také zezávazněny (viz výše). ČSN 07 0245 byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 07 0245 z 28.9.1987 v celém rozsahu.