Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6101
Změna/oprava/svazek Z2
Třídicí znak 756101
Katalogové číslo 55542
Název dokumentu Stokové sítě a kanalizační přípojky
Anglický název Sewerage networks and connections
Datum vydání 1.4.1999
Datum ukončení platnosti 1.11.2004
Datum účinnosti 1.5.1999
Věstník vydání (měs/rok) 4/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 75 6101 Čl.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5, 4.6.23, 4.6.24, 4.8.9, 4.10.12.4, 7.1.5.9, 7.1.5.10 a 8.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek měst, obcí, sídlišť, rozptýlené zástavby, průmyslových a zemědělských závodů, drobných provozů, sportovních areálů, dopravních staveb a jiných objektů, pokud pro ně neplatí jiné normy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních. Dále norma platí pro navrhování a výstavbu dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových odpadních vod z pozemních komunikací a jiných ploch do stokové sítě. Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílové stokové soustavy bez ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok. Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod. Účelem stokový sítí a kanalizačních přípojek podle této normy, je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odváděné odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a do vodního recipientu). Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního recipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěnými dešťovými odpadními vodami) z urbanizovaných povodí). Pro spolehlivé a hospodárné odvádění dešťových vod do dešťové nebo jednotné kanalizace se doporučuje využívat zpomalení odtoku dešťových vod povrchovou retencí, popř. vsakováním a ve stokové síti trubní retencí. Nejobsáhlejší část norma se týká navrhování stokových sítí (kap. 4), kde jsou řešeny nejen technické požadavky, ale i složení splaškových vod (čl.4.2.1), výpočet množství odpadních vod a další. ČSN 75 6101 byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 73 6701 z 25.4.1983 a ČSN 73 6714 z 2.11.1981.