Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 297
Zmìna/oprava/svazek A3
Tøídicí znak 075397
Katalogové èíslo 52781
Název dokumentu Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
Anglický název Gas-fired central heating boilers. Type B11 and B11BS boilers fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exeeding 70 kW
Datum vydání 01.07.1998
Datum ukonèení platnosti 31.07.2017
Datum úèinnosti 01.08.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 297/A31996
Anotace ČSN EN 297 Tato norma je identická s EN 297:1994. Stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, vhodnost pro daný účel, racionální využívání energie, roztřídění, označování a metody zkoušení kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění (dále jen kotle). Platí pro kotle provedení B11 a B11BS s: atmosférickými hořáky; plynným palivem odpovídajícím třem třídám paliva a přetlakům uvedeným v 4.1.4; nejvyšším jmenovitým tepelným příkonem 70 kW (z výhřevnosti); nejvyšší pracovní teplotou otopné vody 95 °C; nejvyšším provozním přetlakem otopné vody 6 bar. Ve velmi rozsáhlé normě (přes 100 stran) jsou normalizovány zejména: požadavky na konstrukci a na provozní vlastnosti, zkušební metody a konečně označování a technické návody. Jak je to v podobných normách obvyklé je uvedeno, že všechny návody (k montáži, obsluze apod.) i výrobní štítky a údaje na obalech musí být v jazyku a podle zvyklostí států, ve kterých se má kotel instalovat. Za pozornost stojí příloha G, která - ve smyslu změny A2 - uvádí zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU: 90/396/EHS ("Směrnice týkající se spotřebičů plynných paliv") a Směrnice 92/42/EHS ("Směrnice týkající se účinnosti"). Upozornění: Jiné požadavky a jiné směrnice EU mohou platit pro výrobek (výrobky), patřící do předmětu této normy. Dále uvedené články této normy podporují požadavky Směrnice EU 90/396/EHS týkající se spotřebičů a Směrnice 92/42/EHS týkající se účinnosti." Tabelárně jsou pak uvedeny články směrnice a jim odpovídající články v normě. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 297 (07 5397) byla vydána v červnu 1996. "Změnou A2)-1/1998", vydanou v lednu 1998, se s účinností od 1.2.1998 provádí v normě řada změn, upravuje text o harmonizaci této normy (v recenzi doplněno) a doplňují dvě další přílohy J a K. Tato změna ČSN EN 297/A2:1998 je českou verzí změny EN 297:1994/A2. Změna EN 297:1994/A2 spolu s evropskou normou EN 297:1994 má status české technické normy. "Změnou A3)-7/1998", vydanou v červenci 1998, se s účinností od 1.8.1998 provádějí další rozsáhlé úpravy textu a doplňují další dvě přílohy L a M. Tato změna ČSN EN 297/A3:1998 je českou verzí změny EN 297:1994/A3:1996. Změna EN 297:1994/A3:1996 spolu s evropskou normou EN 297:1994 má status české technické normy.