Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 267+A1
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 075857
Katalogové èíslo 510649
Název dokumentu Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
Anglický název Automatic forced draught burners for liquid fuels
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti 31.01.2023
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 267+A1 Tato norma stanovuje terminologii, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. Norma rovněž obsahuje ustanovení týkající se řídicích a bezpečnostních přístrojů a uvádí zkušební postup pro tyto hořáky. Norma platí pro hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením, které jsou určeny pro spalování paliv o viskozitě od 1,6 mm2/s (cSt) až do 6 mm2/s (cSt) naměřené na vstupu do hořáku při teplotě 20 °C a pro první rafináty na bázi ropy s vyšším bodem varu (viskozita větší než 6 mm2/s), které vyžadují předehřev pro dokonalé rozprášení. Dále platí pro hořáky připojované ke spalovací komoře, hořáky připojované ke spotřebiči s doplňujícími požadavky, přičemž se musí vzít v úvahu příslušná norma pro tento spotřebič, kombinované hořáky pro jeden druh nebo pro dva druhy paliv, jsou-li provozovány pouze s kapalným palivem, spalování kapalného paliva u kombinovaných hořáků navržených pro společné spalování plynného a kapalného paliva, přičemž rovněž platí požadavky EN 676 s ohledem na plynná paliva. Norma pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích a nebezpečných událostech strojních zařízení, které se vztahují k hořákům při předpokládaném použití a při podmínkách nesprávného provozování, které jsou výrobcem v rozumné míře předvídatelné, viz příloha J, jakož i o doplňujících požadavcích na hořáky pro části namáhané tlakem a/nebo pro spalovací zařízení namáhaná tlakem, jak jsou uvedeny v předmětu normy, viz příloha K. Norma stanovuje požadavky, které musí splnit výrobce, aby byla zajištěna bezpečnost v průběhu uvádění do provozu, spouštění, provozu, odstávky a údržby.