Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15804+A1
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 730912
Katalogové èíslo 509768
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Anglický název Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Datum vydání 01.05.2020
Datum ukonèení platnosti 01.02.2022
Datum úèinnosti 01.06.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 15804+A1 Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu. Poskytuje strukturu, která zajistí, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro stavební výrobky, stavební služby a stavební procesy získávána, ověřována a prezentována harmonizovaným způsobem. EPD sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich použití, čímž podporuje vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro tržně orientované neustálé environmentální zlepšování. Informace z EPD jsou prezentovány v informačních modulech, které umožňují snadnou organizaci a prezentaci souborů dat v průběhu celého životního cyklu produktu. Tento přístup vyžaduje, aby byla podkladová data konzistentní, reprodukovatelná a porovnatelná. EPD je vyjadřováno ve formě umožňující agregaci a doplňování dat za účelem poskytnutí kompletních informací o budovách. Tato norma se nezabývá agregací na úrovni budovy, ani nepopisuje pravidla pro použití EPD při posuzování budov. Tato norma se zabývá omezeným počtem předem stanovených kvantifikovatelných parametrů. Budoucími revizemi mohou být začleněny další předem stanovené parametry. Tato evropská norma poskytuje prostředek pro zpracování environmentálních prohlášení typu III o produktech ve stavebnictví a je součástí souboru norem, které jsou určeny k posuzování udržitelnosti staveb. Zapracovanou změnou dochází k úpravám v kapitole 4 a v článcích 3.8, 5.1, 6.3.2, 6.5, 7.1 (tabulka 2), 7.3.1 a k doplnění přílohy C.