Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13909-1
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 441314
Katalogové èíslo 507080
Název dokumentu Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
Anglický název Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 1: General introduction
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN ISO 13909-1 Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokumentaci a ve zprávě o vzorkování. Rovněž uvádí ostatní části a je vodítkem pro výběr příslušné části.