Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4007
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 274007
Katalogové èíslo 505047
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Anglický název Safety rules for lifts - Testing and inspections of lifts in operation
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti 01.10.2021
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 27 4007 Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky ). KLÍČOVÁ SLOVA Výtah, odborná zkouška výtahu, inspekční prohlídka výtahu, provozní riziko, inspekční orgán, protokol z inspekční prohlídky, úroveň bezpečného výtahu.