Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 472
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 640001
Katalogové èíslo 501210
Název dokumentu Plasty - Slovník
Anglický název Plastics - Vocabulary
Datum vydání 01.11.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN ISO 472 Tato mezinárodní norma definuje termíny používané v plastikářském průmyslu, včetně termínů a definic, které se vyskytují v normách na plasty (vypracovaných ISO/TC 61), a obecných termínů a definic z polymerní vědy používaných ve všech aspektech technologie plastů.