Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1482
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 441482
Katalogové èíslo 39297
Název dokumentu Koks pro otop
Anglický název Coke for heating purposes
Datum vydání 01.07.1992
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace