Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 7110
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 747110
Katalogové èíslo 36401
Název dokumentu Bytová jádra
Anglický název Sanitary units
Datum vydání 01.02.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 74 7110 Norma platí pro navrhování, výrobu, dopravu a zkoušení bytových jader, určených pro bytovou výstavbu do 17 nadzemních podlaží, pro modernizaci bytového fondu a vybrané objekty občanské výstavby pro ubytování. Větší část normy zabírá normalizace technických parametrů mezi nimi i požární bezpečnost a hygienické otázky. Tak zejména se požaduje (čl. 23), aby škodliviny obsažené v materiálech neunikaly ve formě par, ani nebyly vyluhovatelné. (Měření se provádí metodikami, vyhlášenými hlavními hygieniky.) Dále se normalizují akustické parametry (čl. 30 až 32) vč. tab. 2, kde jsou uvedeny ukazatele zvukové neprůzvučnosti v dB. Dále se odkazuje na kročejovou neprůzvučnost podle ČSN 73 0531 a měření vzduchové i kročejové neprůzvučnosti podle ČSN 73 0511 až ČSN 73 0518. Konečně (čl. 45 až 48) normalizuje větrání, včetně výpočtových hodnot výkonu v m3.h-1. ČSN 74 7110 byla schválena 16.3.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 74 7110 z r.1966. "Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 ruší čl. 30 a tab.2 a nahrazují novým zněním a současně se nově zařazuje čl. 33. "Změnou b)-3/1989" se s účinností od 1.3.1989 doplňuje znění článku 15b) a 17b).