Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1480
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 441480
Katalogové èíslo 35972
Název dokumentu Koks ostravsko-karvinských koksoven
Anglický název Coke of Ostrava-area coking plant
Datum vydání 01.01.1988
Datum ukonèení platnosti 01.10.2007
Datum úèinnosti 01.02.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace