Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1450
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 441450
Katalogové èíslo 35971
Název dokumentu Tuhá paliva. Hnědá uhlí sokolovského revíru
Anglický název Fossil solid fuels. Brown coals of Sokolov-area
Datum vydání 01.05.1992
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.07.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace