Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1315
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 441315
Katalogové èíslo 35960
Název dokumentu Skladování tuhých paliv
Anglický název Storage of solid fuels
Datum vydání 01.08.1990
Datum ukonèení platnosti 01.02.2007
Datum úèinnosti 01.10.1990
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 44 1315 Norma stanoví způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepích spotřebitelů. Neplatí pro skladování uhelného prachu pro prášková topení, pro skladování letku (zrnění pod 0,5 mm) a pro skladování těžného uhlí na důlních závodech a úpravnách uhlí. Norma rozděluje uhlí do tří skupin reaktivity: Vysoce reaktivní, reaktivní a nereaktivní, a to podle sklonu k samovznícení. Stanovuje všeobecné požadavky, způsoby skladování, způsoby provádění kontroly hromad a opatření při samovznícení. V příloze uvádí samostatné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se vztahují na riziko otravy CO. (Zajištění vstupu, detekce a velmi podrobně první pomoc.) ČSN 44 1315 byla schválena 27.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila ČSN 44 1315 z 28.5.1975. "Změnou a)-8/1990" se s účinností od 1.10.1990 doplňuje čl.19 písm. b).