Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 0010
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 130010
Katalogové èíslo 35240
Název dokumentu Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
Anglický název Piping and fitting. Nominal pressures and working overpressure
Datum vydání 01.12.1990
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 13 0010 Norma platí pro stanovení nejvyšších pracovních přetlaků, přiřazených k vybraným jmenovitým tlakům PN z ČSN 13 0009 v závislosti na pracovní teplotě a jakosti materiálu pro součásti potrubí a armatury namáhané vnitřním přetlakem. Stanoví rovněž zkušební přetlaky součástí potrubí a armatur pro zkoušku pevnosti a nepropustnosti. Poměrně rozsáhlá technická norma stanovuje technické požadavky a dále - většinou tabelárně - pracovní přetlaky pro součásti z různých materiálů. ČSN 13 0010 byla schválena 28.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 13 0010 z r.1983.