Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 5853
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 075853
Katalogové èíslo 35174
Název dokumentu Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky
Anglický název Liquid fuel burners. Technical requirements
Datum vydání 01.12.1990
Datum ukonèení platnosti 01.06.2015
Datum úèinnosti 01.02.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 07 5853 V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6150-87. Norma platí pro konstrukci, výrobu, dodávání a skladování hořáků určených ke spalování kapalných paliv podle ČSN 65 6506 a ČSN 65 7991 ve směsi se vzduchem a k použití pro různé palivové spotřebiče (kotle, pece, sušárny apod.). Jsou normalizovány technické požadavky, mnohé z nich mající bezpečnostní, některé i hygienický charakter. Např. je normalizována povrchová teplota podle směrnic č. 40/1976 sb. Hygienické předpisy, resp. podle smerníc č. 17/1976 Vest. MZ SSR. Podle čl. 37 Jsou normalizovány hladiny akustického tlaku a výkonu A měřené ve vzdálenosti 1 m od částí hořáku, přesahujících obrysy spotřebiče a ve výši 1,5 m od země. Je normalizován akustický tlak v oktávových pásmech 63 až 8000 Hz hodnotou 80 dB. Hodnoty akustického výkonu v tab. uvedeny nejsou. ČSN 07 5853 byla schválena 1.9.1989 a nabyla účinnosti od 1.5.1990. Nahradila části II a III ČSN 07 5851 z 4.4.1973 a ČSN 07 5852 z 28.3.1973. "Změnou a)-12/1990" se s účinností od 1.2.1991 provádí v normě drobné změny v souvislosti se změnami ST SEV 6150-87, schválenými na 67. zasedání SKSN RVHP v r.1989.