Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0020
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 070020
Katalogové èíslo 35167
Název dokumentu Parné kotly. Typy a základné parametre
Anglický název Steam boilers stable. Types. Basic parameters
Datum vydání 01.12.1985
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/85
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 07 0020 Touto normou se zavádí ST SEV 3034-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o dva články, které se přímo netýkají ochrany zdraví. Norma RVHP platí pro stabilní parní kotle s množstvím vyrobené páry od 0,16 do 3950 t.h-1, s přetlakem od 0,9 do 25 MPa, které vyrábějí sytou a přehřátou páru s teplotou přehřáté páry do 565°C. Většinou jen formou tabulek je normalizováno pro jednotlivé typy kotlů množství vyrobené páry, její přetlak, stav nebo teplota a teplota napájecí vody. ČSN 07 0020 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1985. "Změnou a)-12/1985" se s účinností od 1.2.1986 provádí v normě drobné úpravy textu. "Změnou b)-12/1988" se s účinností od 1.2.1988 provádí šest dalších úprav textu.