Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 304
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 075304
Katalogové èíslo 18969
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Anglický název Heating boilers. Test Code for heating boilers for atomizing oil burners
Datum vydání 01.01.1996
Datum ukonèení platnosti 01.04.2019
Datum úèinnosti 01.02.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 304 Norma je identická s EN 304:1992. Platí pro zkoušení tepelných výkonů kotlů pro ústřední vytápění na kapalná paliva (dále jen "kotle"), kombinovaných kotlů a ohřívačů vody. Požadavky jsou stanoveny v EN 303-1 a EN 303-2 (do 1.7.1994 v ČR nezavedeny). Tato norma obsahuje požadavky a doporučení pro provádění a hodnocení postupu při zkoušení kotlů a také technické podmínky, při nichž se musí zkoušky provádět. Vedle normalizace měřicích přístrojů a metod měření se norma velmi púodrobně zabývá popisem jednotlivých zkoušek. V přílohách jsou uvedeny podrobnější postupy pro provádění měření, na používané veličiny a další. ČSN EN 304 (07 5304) byla vydána v červnu 1994.