Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1460
Zmìna/oprava/svazek b
Tøídicí znak 441460
Katalogové èíslo 13909
Název dokumentu Tuhá paliva. Lignity
Anglický název Solid fuels. Lignite
Datum vydání 01.04.1989
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.06.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace