Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 5852
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 075852
Katalogové èíslo 12227
Název dokumentu Hořáky na kapalná paliva s poloautomatickým a automatickým řízením. Technické předpisy
Anglický název Liquid fuel burners with semi-automatic and automatic control. Technical regulations
Datum vydání 01.01.1979
Datum ukonèení platnosti 01.06.2015
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/79
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 07 5852 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s poloautomatickým a automatickým řízením, včetně hořáků kombinovaných o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW. Platí i pro olejovou část hořáků kombinovaných. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v normální atmosféře ve směsi se vzduchem a k použití jako zdroj tepla pro palivové spotřebiče. Norma vedle rozsáhlé názvoslovné části a výčtu použitých symbolů a značek obsahuje všeobecné a technické požadavky na hořáky - kap. II a III - (v tom i funkční a bezpečnostní požadavky v čl. 150 až 199) a podmínky pro provádění zkoušek a jejich vyhodnocování - kap. IV. (Kap. II, III a IV byly - ve smyslu "změny c/" - zrušeny ČSN 07 5803 a ČSN 07 5804.) ČSN 07 5852 byla schválena 28.3.1973 a nabyla účinnosti od 1.9.1974. "Změnou a)-1/1979" se s účinností od 1.5.1979 mění čl. 5 e). "Změnou b)-8/1979" se s účinností od 1.1.1980 mění čl. 179 a 180. "Změnou c)-1/1990" se s účinností od 1.5.1990 části II a III nahrazují ČSN 07 5853 a část IV ČSN 07 5854, obě z r.1989.