Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 5851
Zmìna/oprava/svazek b
Tøídicí znak 075851
Katalogové èíslo 12226
Název dokumentu Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním
Anglický název Hand operated liuquid fuel burners
Datum vydání 01.09.1975
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/75
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 07 5851 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s ručním ovládáním. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v normální atmosféře ve směsi se vzduchem a k použití pro palivové spotřebiče. Norma vedle rozsáhlé názvoslovné části obsahuje všeobecné a technické požadavky (kap. II a III), v nichž jsou uvedeny i požadavky funkční a bezpečnostní (čl. 100 až čl. 129, které jsou ovšem "změnou c/" nahrazeny ČSN 07 5853. Závěrem (kap. IV) jsou uvedeny požadavky na zkušební zařízení, provádění a vyhodnocování zkoušek. Za pozornost stojí i údaj čl. 107, podle kterého max. obj. podíl CO ve spalinách hořáku nesmí překročit 0,1 %. (Ovšem i tato kap. IV, ve smyslu "změny c/", byla nahrazena ČSN 07 5854.) ČSN 07 5851 byla schválena 4.4.1973 a nabyla účinnosti od 1.4.1974. "Změnou a)-9/1974" se s účinností od 1.12.1974 ruší čl. 129 odst. f). "Změnou b)-8-9/1976" se s účinností od 1.1.1976 doplňuje jeden článek. "Změnou c)-1/1990" se s účinností od 1.5.1990 části II a III nahrazují ČSN 07 5853 a část IV ČSN 07 5854, obě z r.1989.