Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1537
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731051
Katalogové èíslo 94422
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy
Anglický název Execution of special geotechnical work - Ground anchors
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15372013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93940ČSN EN 1537 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1537 Tato evropská norma zahrnuje injektované horninové kotvy, které jsou napínány a zkoušeny. Mohou být použity pro trvalé nebo dočasné aplikace. Kotvy se navrhují v souladu s EN 1997-1:2004 a zkoušeny jsou v souladu s prEN ISO 22477-5. Typické kotvy s taženým a tlačeným kořenem jsou na obrázku 1 a obrázku 2. Termín "základová půda" se vztahuje na zeminy, skalní horniny a existující navážky na staveništi v místě provádění stavebních prací. Plánování a navrhování kotev vyžaduje zkušenost a znalost v tomto specializovaném oboru. Fáze zhotovení a zkoušení kotev vyžadují odborné a kvalifikované pracovní síly a dozor. Tato evropská norma nemůže nahradit znalosti specializovaného personálu a odborné znalosti zkušených dodavatelů požadované při používání této normy. Tato evropská norma neplatí pro alternativní kotevní systémy, jako jsou tahové piloty, zavrtávané kotvy, mechanické kotvy, zemní hřebíky, kotvy typu dead-man nebo rozpínané kotvy, které nesplňují požadavky této normy.