Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14695
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727605
Katalogové èíslo 86113
Název dokumentu Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky
Anglický název Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 146952010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14695 Tato evropská norma stanovuje charakteristiky asfaltových pásů pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch včetně jejich charakteristik požadovaných v provedeném hydroizolačním systému, který je na povrch betonového podkladu nataven a je překryt vrstvou z asfaltových směsí. Tato norma také specifikuje zkušební metody pro ověření (stanovení) charakteristik pásů včetně jejich funkčního chování v hydroizolačním systému.