Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TR 15276-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389280
Katalogové èíslo 83840
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Anglický název Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti 01.08.2019
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TR 15276-12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83295ČSN P CEN/TR 15276-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507689ČSN EN 15276-1 2019
Anotace

ČSN P CEN/TR 15276-1 Tento dokument stanovuje požadavky, popisuje metody zkoušení pro komponenty aerosolových hasicích zařízení a týká se výhradně kondenzovaných aerosolů. Záměrem tohoto dokumentu není oznamovat schválení uvedených hasiv příslušnými orgány, neboť i jiná hasiva mohou být ve stejné míře přijatelná. Tento dokument má být normou pokrývající výhradně kondenzované aerosoly. Generátor kondenzovaného aerosolu obvykle sestává z těchto hlavních součástí: a) pevná látka tvořící aerosol; b) chladicí mechanizmus; c) iniciační zařízení; d) vypouštěcí otvor (vypouštěcí otvory) v čelní stěně; e) chranný kryt; e) montážní konzola. Tento dokument se netýká rozprášovaných aerosolů. V tomto dokumentu se jako prevence požaduje evakuovat a utěsnit prostor, kdykoli je generátor aktivován. Mezi opatření patří evakuování prostoru v jeho blízkosti, kritéria pro opětovný vstup osob a jiná bezpečnostní opatření, jak je uvedeno v kapitole 5 v CEN/TR 15276-2:2009.