Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15037-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723414
Katalogové èíslo 82268
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
Anglický název Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15037-12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15037-1 ČSN EN 15037-1 je součástí souboru norem pro betonové prefabrikáty. Pro společné požadavky, týkající se všech betonových prefabrikátů, jsou uvedeny odkazy na EN 13369, která dále odkazuje na odpovídající požadavky EN 206-1. ČSN EN 15037-1 určuje požadavky a základní funkční kritéria pro prefabrikované trámy z obyčejného železového nebo předpjatého betonu navržené podle EN 1992-1-1:2004, které mohou být opatřeny keramickým pláštěm a které se používají, spolu s vložkami splňujícími prEN 15037-2 nebo prEN 15037-3 nebo prEN 15037-4 nebo prEN 15037-5, pro stropní systémy z trámů a vložek. Použitá sestava trámů a vložek může být doplněna monolitickým betonem. Norma platí pro trámy o výšce 60 mm až 500 mm, jejichž osová vzdálenost je menší než 1,00 m. Tato norma je určena pro výrobky, které se použijí pro nosné stropní nebo střešní systémy, včetně parkovacích ploch pro lehká vozidla, které nejsou vystaveny dynamickému namáhání. Příloha ZA určuje podmínky pro značení CE a pro hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.